Parohia Sfantul Visarion Parohia Sfântul Visarion Parohia Sfantul Visarion
Pagina de FacebookPredici Pr. Nicolae CrîngaşuCatalog online - biblioteca parohialăTurul 3D al bisericiiContact
Selectați limba  -  Choose your language  -  Choisissez votre langue  -  Wähle deine Sprache 
1. Conținutul site-ului
Viața Parohiei
Program Liturgic
Clerici Slujitori
Centrul Social
Biblioteca
Predici Pr. Nicolae Crîngaşu
Istoricul Parohiei
Biserica nouă
Biserica veche
Capela de lumânări
Galerie Foto
Interior
Exterior
Acatistul Sfântului Visarion
Viața Sfântului Visarion
Formularul 230
2. Rugăciunile zilei
3. Adrese utile
Radio Trinitas
Basilica Travel
Fototeca Ortodoxiei Românești
Ziarul Lumina
Atelierele Patriarhiei
Arhiepiscopia Bucureștilor
TRINITAS TV
Catedrala Mântuirii Neamului
Colportaj magazin online
Patriarhia Română
Biblioteca Sfăntului Sinod
Acatistul Sfântului Ierarh Visarion Arhiepiscopul Larissei Făcătorul de Minuni
Dacă este preot, slujba Acatistului se începe cu Binecuvântarea Mică (Binecuvântat este Dumnezeul nostru...), iar daca este diacon sau mirean se începe cu: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!
Apoi se rostesc Rugăciunile Începătoare (Slavă Ţie Dumnezeul nostru... Împărate Ceresc... Sfinte Dumnezeule... Slavă... Şi acum... Preasfântă Treime... Doamne Miluieşte... Slavă... Şi acum... Tatăl Nostru...), Troparele de Umilinţă (Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi... Slavă... Doamne miluieşte-ne pe noi... Şi acum... Uşa milostivirii...) şi troparul Sfântului Visarion (Întru rabdarea ta ţi-ai agonisit plata ta părinte; întru nevoi neîncetat rabdând, pe săraci iubind şi pe aceia îndestulându-i. Ci te roagă lui Hristos Dumnezeu, Visarioane multmilostive ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre)
Condac 1
Din pruncie primind de la Dumnezeu biruinţă asupra diavolilor Prea Sfinţite Părinte şi făcându-te întocmai ca un înger între oameni, te-ai mutat la locaşurile cele cereşti. Pentru aceasta şi noi după cuviinţă strigăm ţie:
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, făcătorule de minuni!
Icos 1
Văzând îngerii Sfinţitul tău suflet , părinte ridicându-se de pe pământ către lăcaşurile cele cereşti, strălucit fiind de fulgerele bunătăţilor celor cereşti, strălucit fiind de fulgerele bunătăţilor celor cereşti, Dumnezeieşte dănţuiau şi strigau către tine, preafericite, unele ca acestea:
Bucură-te, lucrătorule a toată fapta cea bună;
Bucură-te, izgonitorul tuturor faptelor rele;
Bucură-te, cela ce te-ai arătat pricinuitor de mântuire a multora;
Bucură-te, cela ce todiveauna în rugăciuni ai fost plin de frica lui Dumnezeu;
Bucură-te, că toate învăţăturile tale sunt pline de cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce pre mulţi ai izbăvit de pierzare;
Bucură-te, că te-ai arătat păstor oilor celor cuvântătoare;
Bucură-te, acela ce ai izgonit pe lupii cei primejdioşi turmei lui Hristos;
Bucură-te, următorule al părinţilor celor lăudaţi;
Bucură-te, cela ce petreci în lăcaşurile cele de sus împreună cu toţi sfinţii;
Bucură-te, chivernisitorule al darurilor celor bune petru noi cei pământeşti;
Bucură-te, moştenitorule al veseliei din raiul cel de sus al desfătării.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 2
Toată ceata dreptcredincioşilor se veseleşte astăzi la prăznuirea ta, iar Sfânta Biserică a lui Hristos şi cu cununi de flori împodobindu-se, îndeamnă pe toţi a-ţi aduce laude, părinte Visarioane şi lui Dumnezeu cântare de mulţumire: Aliluia!
Icos 2
Pe dascălul milosârdiei, pe Ierarhul cel preabun al lui Hristos, veniţi toţi credincioşii, cu cununi de laude să-l încununăm şi din inimi veselitoare să-i strigăm aşa:
Bucură-te, apărătorul prea tare al dreptăţii;
Bucură-te, Sfeşnicule prealuminate al credinţei;
Bucură-te, râul milosteniei cel nedeşertat;
Bucură-te, că turma lui Hristos o ai păscut cu ochi priveghetori;
Bucură-te, că pe aceeaşi turmă la Dumnezeieştile păşuni o ai dus;
Bucură-te, ajutătorul celor năpăstuiţi;
Bucură-te, turnul înfrânării cel neclătit;
Bucură-te, cel ce ai fost pildă bună sihaştrilor;
Bucură-te, că nedreptăţii te-ai împotrivit cu toată tăria;
Bucură-te, întărirea credincioşilor;
Bucură-te, că de sus ai fost împodobit cu Dumnezeiască cinste;
Bucură-te, împreună cu îngerii vorbitorule.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 3
Auzit-am toţi despre minunile tale sfinte şi nepricepându-ne nicicum, fiind cuprinşi nu numai de bucurie ci şi de frică, ne rugăm ca prin mijlocirile tale către Ziditorul, să ni se lumineze mintea ca să putem cânta lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia!
Icos 3
Din tinereţe plin fiind de dorul Duhului Sfânt ai păstorit cu înţelepciune turma lui Hristos şi ai fost nevoit să suferi umilinţe şi necazuri din partea celor ce fără dreptate te prigoneau. Pentru aceasta şi noi îţi aducem cântarea aceasta:
Bucură-te, Episcopule prealuminate al cetăţii Larissei;
Bucură-te, lauda poporului celui dreptcredincios;
Bucură-te, dascălul cel neîntrecut al înfrânării;
Bucură-te, cumpăna cugetării şi a faptei bune;
Bucură-te, mângâierea cea mare a celor din nevoi;
Bucură-te, lauda preoţilor şi ocrotitorul lor;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale dobândim de la Mântuitorul Hristos milă şi bogate daruri;
Bucură-te, că din tinereţe te-ai dat pe tine Atotţiitorului Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru smerenia ta, ai primit ungerea preasfântă;
Bucură-te, că ai luminat inimile multora preaînţelepte;
Bucură-te, păstrătorule al celor credincioşi;
Bucură-te, că acum te veseleşti în staulul cel ceresc.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 4
Preamilostive Părinte, cu multă umilinţă te rugăm, primeşte această a noastră smerită laudă şi cu milostivire şi bunătate mijloceşte către Dumnezeu, ca să dăruiască robilor Săi sănătate şi vindecare de boli tuturor celor ce cântă împreună cu tine: Aliluia!
Icos 4
Părinte Ierarhe Visarioane, făcându-te tu dascăl mântuitor, ai învăţaţ pe credincioşi cu cuvântul şi cu fapta şi i-ai povăţuit către lumina poruncilor lui Hristos. Pentru aceasta şi mutându-te către Domnul de carele ai dorit din tinereţile tale, te rugăm să nu ne laşi pe noi sărmani până în sfârşit, pentru care îţi cântăm:
Bucură-te, că de sus nevăzut ne înveţi pe noi căile faptelor bune;
Bucură-te, că pe noi ne povăţuieşti să fim vrednici locuitori ai cereştilor lăcaşuri;
Bucură-te, că eşti povăţuitorul mântuirii noastre;
Bucură-te, doritule Părinte şi Doctore al sufletelor noastre;
Bucură-te, odor nepreţuit al cetăţii Larissei;
Bucură-te, că minunile tale în toată lumea s-au vestit;
Bucură-te, făclie care luminezi pe cei dintru întunericul păcatelor;
Bucură-te, slujitorule credincios al stăpânului tuturor;
Bucură-te, că prin smerenie şi curăţie, marilor Arhierei şi Dascăli te-ai asemănat;
Bucură-te, lucrătorule preabun în via lui Hristos;
Bucură-te, slugă credincioasă care ai înmulţit talantul cel încredinţat ţie de Domnul;
Bucură-te, că pentru toate ostenelile tale ai fost încununat de Mântuitorul Lumii.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 5
Omule al lui Dumnezeu şi credincioasă slugă; chivernisitorule al Tainelor Lui şi bărbat al doririlor Duhului, stâlp însufleţit şi icoană vie, pe care Biserica Lariselor lăudându-te, te-a primit ca pe o dumnezeiească comoară, îndemnând pe toţi credincioşii să cânte neîncetat lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!
Icos 5
Următor făcându-te Marelui Arhiereu Cuvioase Părinte Visarioane şi bună mireasmă făcându-te Lui, ţi-ai luminat făclia cu undivelemnul milosârdiei, urmând poruncilor Lui. Pentru aceasta te desfătezi acum împreună cu Dânsul, veselindu-te cu toţi sfinţii, cu care împreună nu înceta a cere ca să ne împărtăşim şi noi de dumnezeiasca împărăţie, pentru care ne rugăm şi-ţi cântăm acestea:
Bucură-te, de Dumnezeu purtătorule Părinte;
Bucură-te, că din tinereţe ţi-ai curăţit trupul prin înfrânare;
Bucură-te, că prin smerenie te-ai ridicat la cele mai desăvârşite trepte ale sfinţeniei;
Bucură-te, că ai fost luminat de Duhul cel întru totul sfânt;
Bucură-te, că te numeri împreună cu îngerii şi cu cetele arhiereilor;
Bucură-te, Arhiereule cel cu chip frumos şi Dumnezeiesc;
Bucură-te, că petreci acum în ceruri;
Bucură-te, că te veseleşti ca un ales în curţile Domnului;
Bucură-te, viţă prearoditoare din via Domnului;
Bucură-te, că ai odrăslit strugurii faptelor bune;
Bucură-te, că verşi râuri sfinte de învăţături;
Bucură-te, că te rogi cu îndrăzneală pentru sufletele noastre.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 6
Râvnind la petrecerea cea îngerească ai defăimat Părinte toată mărirea cea lumească şi ai urmat Domnului de carele ai dorit şi cărarea Lui cea Dumnezeiască o ai săvârşit, de dragostea Lui nicidecum desparţindu-te, pentru care şi noi cântăm împreună cu tine cântarea: Aliluia!
Icos 6
Arătatu-te-ai preasfinte ca o stea prealuminoasă şi ca un adevărat Arhiereu, plin de înţelepciune dumnezeiască în conducerea turmei celei cuvântătoare, iar noi cinstindu-te astăzi după cuviinţă, te rugăm să mijloceşti ca să fim scoşi din ameţeala cea cumplită a patimilor, pentru care îţi cântăm aceste laude:
Bucură-te, că verşi noian de îndurări peste toţi cei ce aleargă la ajutorul tău;
Bucură-te, izvorul cel nesecat al milei;
Bucură-te, tare ajutător al celor năpăstuiţi;
Bucură-te, neclinitită mângâiere a săracilor;
Bucură-te, liman de scăpare a tuturor celor din nevoi;
Bucură-te, miluitorul şi ocrotitorul văduvelor;
Bucură-te, adevărată folosinţă şi bun îndrumător al tinerilor;
Bucură-te, că nicio suferinţă nu te-a despărţit de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, că nu ai fost iubitor de slava cea deşartă;
Bucură-te, că laudele oamenilor şi înălţările semenilor nu le-ai căutat şi nu le-ai iubit;
Bucură-te, că ai fugit de valurile vieţii celei înşelătoare;
Bucură-te, moştenitorule al fericirii celei veşnice.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 7
Nicidecum nu ne pricepem, de unde vom începe a-ţi aduce laudă Părinte. Cu ce cântare vrednică te vom încununa? Ci amintindu-ne cu evlavie de toate faptele tale şi minunându-ne de puterea cea dată ţie de către Bunul Dumnezeu, laudă şi mărire îţi înălţăm strigând: Aliluia!
Icos 7
În muntele cel înţelegător suindu-te, ai intrat în norul cel de taină, de Dumnezeu înţelepţite şi te-ai învăţat adâncurile Duhului prin taină îndemnând cu degetul lui Dumnezeu împreunarea Treimei în lespezile inimii tale Visarioane. Pentru aceasta şi noi îţi aducem acum aceste laude:
Bucură-te, că pe pământ ai petrecut viaţă îngerească;
Bucură-te, că prin smerenie şi multă înfrânare trupul ţi-ai depărtat de toate plăcerile deşarte;
Bucură-te, moşteanule al Împărăţiei lui Hristos;
Bucură-te, slujitorule neadormit al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că te-ai făcut locaş Duhului celui Dumnezeiesc;
Bucură-te, că ai scuturat din sufletul tău nebunia lui Mamona, socotind-o ca pe o închinare la idoli;
Bucură-te, că izbăveşti pe toţi din cursele şi sfaturile răului vrăjmaş;
Bucură-te, că pururi eşti lăudat ca un înger pământesc şi mărit ca om ceresc;
Bucură-te, că numai pe calea bunătăţilor ai urmat;
Bucură-te, că fapta cea bună şi plăcută lui Dumnezeu ai lucrat;
Bucură-te, pildă a faptelor celor minunate;
Bucură-te, vistierie de izvoare nesecate.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 8
O, slăvite Visarioane, Tu şi după moarte fiind viu te rugăm să nu ne laşi sărmani, ci vino Părinte nevăzut şi stai astăzi împreună cu noi fii tăi, cei ce săvârşim cu bucurie pomenirea ta cântând cu evlavie: Aliluia!
Icos 8
Văzând îngerii frumuseţea sufletului tău celui prea sfinţit pururi pomenite, au strigat cu veselia întru ieşirea ta: “vino dar de te suie către Dumnezeu de carele ai dorit. Vino Visarioane la praznicul cel veşnic şi lăsând cele de jos, suie-te sus şi te bucură împreună cu îngerii”. De aceea şi noi lăudându-te din inimă curată, îţi cântăm acestea:
Bucură-te, că acum dănţuieşti în ceruri împreună cu toţi sfinţii;
Bucură-te, că în trup fiind, ai râvnit vieţi îngereşti;
Bucură-te, de-a pururi prealăudate Ierarhe;
Bucură-te, că ai fost următor tuturor sfinţilor din veac;
Bucură-te, minte luminată, de Dumnezeu insuflată;
Bucură-te, că şi după moarte slujeşti întru înălţime;
Bucură-te, că străluceşti în lume ca un luceafăr;
Bucură-te, că ai învăţat pe toţi cum se cuvine a lăuda pe Domnul;
Bucură-te, ostaşul cel nebiruit ai lui Hristos;
Bucură-te, că lupta cea bună ai luptat;
Bucură-te, că credinţa cu tărie o ai apărat;
Bucură-te, că pentru ale tale osteneli, răsplătire veşnică ai luat.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 9
Urmând lui Hristos cu credinţă şi omorând săltările trupului, te-ai arătat pe pământ ca un alt Ilie şi aprinzându-te de dumnezeiească râvnă, ai stat cu tărie împotriva celor fără de lege, pururi învăţând şi înălţând neîncetat lui Dumnezeu cântare: Aliluia!
Icos 9
Legii Domnului urmând ai amestecat prea bine râvna lui Ilie cu blândeţile lui Moise şi de amandouă fiind plin, te-ai arătat prea iscusit propovăduitor şi învăţător Tainelor Dumnezeieşti. Iar noi minunându-ne strigăm ţie:
Bucură-te, apărătorule al aşezămintelor Apostoleşti;
Bucură-te, că te-ai ridicat cu sfinţenie, ca un măslin roditor;
Bucură-te, că ai înflorit ca un finic şi ca un cedru al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai făcut vas ales aromatelor celor de taină;
Bucură-te, cel ce veseleşti inimile tuturor credincioşilor;
Bucură-te, că graiurile tale sunt mai dulci decât mierea;
Bucură-te, că ai slăvit pe Dumnezeu nu numai cu cuvintele, ci şi cu faptele;
Bucură-te, că pentru aceasta ai câştigat de la dansul mărirea cea veşnică;
Bucură-te, că acum locuind în ceruri, nu uiţi pe cei de pe pământ;
Bucură-te, că miluieşti pe toţi cei ce se roagă ţie cu credinţă;
Bucură-te, că ne scoţi pe toţi din primejdiile şi valurile vieţii.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 10
Cu ungerea preoţiei luminându-ţi cugetul, ai povăţuit turma lui Hristos către păşunea cea mântuitoare şi mutându-te către viaţa cea fără de sfârşit şi lumea cea nespusă, unde este râul desfătării şi mulţimea drepţilor şi cuvioşilor, cânţi lui Dumnezeu împreună cu noi: Aliluia!
Icos 10
Adunându-ne astăzi în sfânta biserică în care se cinsteşte amintirea ta, ne închinăm cu evlavie în faţa icoanei tale şi cerem să mijloceşti către Atotputernicul Dumnezeu, ca să dobândim iertarea păcatelor şi mântuirea sufletelor, strigându-ţi aşa:
Bucură-te, alesule Ierarhe, pururea pomenite;
Bucură-te, cel ce eşti lumină înaltă;
Bucură-te, vieţuitorule în lăcaşul celui preaînalt;
Bucură-te, întărirea credincioşilor;
Bucură-te, stâlp neclintit al Ortodoxiei;
Bucură-te, că ai surpat cu vitejie învăţăturile celor rău credincioşi;
Bucură-te, liman al celor învăluiţi;
Bucură-te, alinarea valurilor tulburate;
Bucură-te, că ne izbăveşti pe noi de patimi;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale alini durerile celor ce sunt în nevoi;
Bucură-te, că din necazuri şi strâmtorări mântuieşti pe toţi cei cel aleargă la ajutorul tău. Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 11
Luminându-te cu mintea, înfrumuseţăndu-te cu credinţa, împodobindu-te cu împărtăşirile bunătăţilor, te-ai mutat către Dumnezeu, ca să primeşti darurile nevoinţelor şi roadele ostenelilor tale. Pentru aceasta şi noi săvârşind pomenirea ta cea sfântă, cu credinţă strigăm: Aliluia!
Icos 11
Cu alegerea Dumnezeiască făcându-te arhiereu preacuvios al cetăţii Larissei, te-ai arătat şi canon preaiscusit al dreptăţii şi pildă tuturor bunătăţilor. O, părinte Visarioane, mustrând şi certând întocmai ca şi Pavel Apostolul şi făcându-te tuturor toate ca pe toţi să-i dobândeşti, penru aceea şi noi, din adâncul inimii strigăm:
Bucură-te, ocârmuitorule prea bune al celor ce umblă pe marea vieţii cea înviforată;
Bucură-te, scăparea din valurile cele tulburi ale păcatelor;
Bucură-te, alinarea valurilor tulburate ale celor căzuţi în păcate grele;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale furtunile se risipesc;
Bucură-te, că de patimile cele cumplite ne mântuieşti;
Bucură-te, ajutorul celor cufundaţi în multe primejdii;
Bucură-te, că prin minunile tale ai făcut să strălucească credinţa;
Bucură-te, înţelepte rugător către Dumnezeu;
Bucură-te, Tămâia cea bineprimită înaintea Domnului;
Bucură-te, că prin rugăciunea ta cea fierbinte, am scăpat de boala cea cumplită a ciumei;
Bucură-te, că prin tine primim pururi ajutor în vremuri de strâmtoare;
Bucură-te, ajutorul cel tare al celor dintru încercări.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 12
Cu smerenia Duhului împodobindu-te, pe scaun înalt ai şezut Prea Sfinţite şi binecuvântând cu puterea sfintelor tale mâini pe popoare le-ai adus prinos lui Dumnezeu. Pentru aceasta toată Biserica te laudă pe tine ca pe un sfinţit păstor, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
Icos 12
În această zi a prăznuirii tale, Părinte Visarioane, cetatea Larissei, cu mulţimea călugărilor mânăstirii celei de tine zidită, cu credinţă adunându-se laolaltă, la sicriul moaştelor tale, cel făcător de minuni şi plin de mireasmă, fac pururea amintirea ta, iar noi aducem ţie cântări de laudă, strigând cu umilinţă:
Bucură-te, slăvite Părinte, făcătorule de minuni;
Bucură-te, podoabă preaaleasă a Ierarhilor;
Bucură-te, că în viaţă te-ai purtat cu cuget curat;
Bucură-te, că întreg poporul cel de tine miluit te preamăreşte;
Bucură-te, că şi ţie, de Dumnezeu fericite, s-a gătit pod de suire la cer;
Bucură-te, că mijloceşti pentru izbăvirea celor robiţi;
Bucură-te, că ne mântuieşti pe noi din toată primejdia şi nevoia;
Bucură-te, grabnic ajutătorule al tuturor celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, întărirea tuturor celor ce sunt în grea pătimire;
Bucură-te, a pustnicilor dulce mângâiere;
Bucură-te, ocrotitorul tinerelor fecioare;
Bucură-te, că te rogi neîncetat pentru pacea lumii.
Bucură-te Sfinte Părinte Visarioane, mult milostive!
Condac 13
O, Preabunule şi întrutot lăudate Părinte Visarioane, primeşte de la noi această smerită cântare de laudă şi mulţumire ce-ţi aducem ţie acum, şi te rugăm: „mijloceşte cu fierbinte dragoste, către Înduratul Dumnezeu, ca să vieţuim după voia Sa cea sfântă, în lumea aceasta amăgitoare şi degrab trecătoare, ca după trecerea noastră de aici, să fim rânduiţi în ceata celor de-a dreapta Lui, pentru care nu vom înceta a Îi aduce cântare în toată vremea”: Aliluia! (de 3 ori)
Apoi se citesc Icosul 1 şi Condacul 1, apoi Otpustul (Pentru rugăciunile...).